Certifiera ert miljöledningssystem och lägg grunden till en hållbar och konkurrenskraftig verksamhet

Certifiera ert miljöledningssystem och lägg grunden till en hållbar och konkurrenskraftig verksamhet | Nyhetsgram

Certifiera ert miljöledningssystem och lägg grunden till en hållbar och konkurrenskraftig verksamhet

Klimatet är ett ständigt aktuellt ämne och allt fler företag börjar inse vikten av att arbeta proaktivt för att minska sin miljöpåverkan. Utöver de givna fördelarna för naturen finns mycket att vinna på att implementera ett miljöinriktat ledningssystem i organisationen. Särskilt om man väljer att certifiera sig enligt den internationellt vedertagna standarden ISO 14001. Både ledning och personal gynnas av att jobba utifrån ett välstrukturerat system med tydliga mål och riktlinjer, samtidigt som certifieringen visar att man tar sitt miljöarbete på allvar. Det bidrar också till att stärka förtroendet hos affärspartners och kunder och gör varumärket mer attraktivt på marknaden.

Om man ämnar certifiera sig enligt ISO 14001 bör man alltid vända sig till ett anmält certifieringsorgan, alltså en oberoende aktör som är kontrollerad av Swedac och godkänd att tillhandahålla miljöledningssystem certifiering för företag. Men innan man kontaktar en lämplig instans och presenterar sitt ledningssystem för certifiering är det viktigt att lägga alla pusselbitar på plats. ISO 14001 kan anpassas efter alla branscher och hur miljöarbetet ska ske beror på vilka förutsättningar som finns i den aktuella verksamheten. Om man satsar på att erhålla en miljöledningssystem certifiering finns dock ett antal nyckelpunkter som man behöver ta hänsyn till. Ett krav i ISO 14001 är att man måste ha en skriftlig miljöpolicy som beskriver hur företaget ska agera för att verkställa sina miljöskyddsplaner i praktiken. Policyn ska bland annat innefatta information om hur man arbetar med att förebygga miljörisker och vilka åtgärder som vidtagits för att minska verksamhetens energi- och resursförbrukning. Man bör även redogöra för organisationens förhållningssätt till rådande miljölagstiftning och de uppsatta hållbarhetsmålen i Agenda 2030, samt hur man jobbar för att leva upp till certifieringskraven.

För att ett företag ska kunna uppnå och efterleva en miljöledningssystem certifiering krävs framför allt ett helhjärtat engagemang från ledningen, men alla anställda bör vara involverade i arbetet. Certifieringen är ingen engångsföreteelse som klaras av i en handvändning. Ett miljöledningssystem bör omfatta hela verksamheten och syfta till att skapa en långsiktigt hållbar organisation. Ett grundläggande krav i ISO 14001 är att förändringsarbetet ska ske fortlöpande och konstant. Det innebär att man måste ta alla miljöaspekter i beaktande och anpassa sina processer kontinuerligt för att behålla sin certifiering. Poängen med att jobba enligt ISO 14001 är att optimera företagets miljöprestanda inför framtiden. Om man gör det ordentligt från grunden är chanserna större att man märker positiva resultat och då blir det också enklare att upprätthålla en väl fungerande miljöstyrning i längden.

Enligt regelverket i ISO 14001 bör ett miljöledningssystem vara uppbyggt kring den så kallade PDCA-cykeln, vilket i enkla ordalag betyder ”planera, genomföra, kontrollera och agera”. Man måste fastställa vilka risker och möjligheter som finns, såväl internt som externt, och redogöra för hur dessa ska hanteras. Det ska finnas tydligt uppsatta miljömål och handlingsplaner som specificerar hur dessa ska uppnås. Åtgärderna ska också följas upp, utvärderas och korrigeras vid behov. En positiv bieffekt av att miljöcertifiera sin verksamhet är ofta ökad konkurrenskraft, men genom att begränsa användningen av materiella resurser och välja energisnåla driftalternativ finns också goda möjligheter att effektivisera processerna och dra ned på kostnaderna. Den som vill förbättra sin miljöstyrning och är intresserad av att certifiera sitt ledningssystem kan besöka Swedacs hemsida. Där finns en förteckning över alla ackrediterade organ som erbjuder miljöledningssystem certifiering för företag.

Beskrivning:
I dagens klimatfokuserade samhälle har det blivit allt viktigare för företag att visa att de tar ansvar för naturen. En miljöcertifiering kan ofta vara en avgörande konkurrensfaktor, men genom att implementera ett ISO 14001-anpassat ledningssystem i verksamheten kan man också arbeta mer strukturerat och kostnadseffektivt för att nå uppsatta miljömål.