Sanering av farligt avfall från förorenade miljöer och byggnader har stora krav på korrekt hantering

Sanering av farligt avfall från förorenade miljöer och byggnader har stora krav på korrekt hantering | Nyhetsgram

Det är vanligt med förorenad mark på platser som det tidigare har legat industrier eller verksamheter där farliga material, exempelvis metaller eller olja, har används. Då behövs saneringsarbeten för de förorenade miljöer och byggnader, det kan röra sig om exempelvis kvicksilver, asbest, PCB, dioxiner eller andra farliga ämnen. Eftersom dessa ämnen är otroligt hotande mot både natur, människor och djur ställs därför stora krav och regler på verksamheter som hanterar sanering av farligt avfall.

Sanering av asbest – en överblick

Materialet asbest användes som mest under 1950-60 talet och var populär tack vare sin hållbarhet, smidighet och brandskyddande egenskaper. Det har även förmågan att isolera både värme och ljud, därför användes asbest i flera olika sammanhang. I eternitplattor för fasader på bostäder, isolering i varmvattenrör och ventilationskanaler i bostadshus var vanliga användningsområden. Asbest användes också mycket inom industrin exempelvis som bullerdämpning och många bostadshus runt om i Sverige har fortfarande kvar materialet som skapar problem vid rivning och renovering. Materialet får inte användas idag men finns kvar i byggnader från 50- och 60 talet.

Det är när asbest bryts sönder som det blir väldigt farligt. Det är farligt att andas in det damm som bildas eftersom det kan tränga lång ner i luftvägarna och är cancerframkallande. Fibrerna är också mycket små och svävar runt i luften under en lång tid, därför finns det särskilda föreskrifter för hur sanering av asbest ska hanteras. Det är viktigt att ta hjälp av verksamheter som besitter kunskap och erfarenhet för att kunna hantera materialet försiktigt.

Vad är PCB sanering?

PCB står för polyklorerade bifenyler och är ett samlingsnamn för miljö och hälsofarliga kemikalier som främst används inom industrin fram till 60-talet. Det tar mycket lång tid för materialet att brytas ned och räknas därför som en långlivad organisk förorening. Framförallt på industritomter och industrianläggningar finns PCB kvar i marken men har förbjudits helt från att användas sedan år 1995. Idag är det fastighetsägarens skyldighet och ansvar att utföra sanering av PCB om det behövs. Materialet är otroligt farligt för både människor och djur vid kontakt med kemikalierna, om ämnet finns i marken behövs stora mängder jord tas bort.

Det finns många lagar och regler vid PCB sanering och det ställs stora krav på verksamheter som hanterar dessa tjänster. Exempelvis får PCB-haltigt material enbart transporteras av entreprenörer som har giltigt tillstånd av länsstyrelsen. Många företag i Sverige erhåller det här tillståndet och har ofta egna maskinparker och återvinningscentraler för att kunna garantera att arbetet sker på ett effektivt och säkert sätt. Det är också viktigt att föra dokumentation och egenkontroller för att enklare kunna följa de regler och rutiner som har satts upp.