Sju anledningar varför du behöver ISO 9001

iso-certifiering|Nyhetsgram

ISO 9001 är ett ledningssystem som hjälper din verksamhet att hela tiden förbättra och justera kvaliteten i arbetet internt, i relationer till kunderna och deras behov och på de varor och tjänster som produceras. Systemet används över hela världen av många framgångsrika företag men också i offentliga och ideella organisationer. Arbetet med ISO 9001 syftar till att ett kvalitetsarbete upprättas och detta arbete utvärderas och utvecklas varje år. Det finns många fördelar med att använda ISO 9001. Här listar vi sju anledningar varför du också behöver detta kvalitetsförbättringssystem.

   1. Att arbeta med ISO 9001 hjälper er att arbeta närmare kunden och leverera bättre varor och tjänster. Företagets eller organisationens kundfokus ökar och detta i sin tur kommer att öka kundtillfredsställelsen. Många företag och organisationer ställer också krav på att motparten ska vara ansluten till ISO 9001. Detta kan också användas i marknadsföringssyfte som en kvalitetscertifiering.
   2. En viktig del i ISO 9001 är verksamhetens ledning och ledarskap. Systemet leder ofta till att ledningen engagerar sig mera i verksamheten vilket driver arbetet framåt. Ledningen ska hålla en genomgång vid möten där man fattar viktiga beslut om det fortsatta kvalitetsarbetet.
   3. Motivationen och engagemanget hos verksamhetens medarbetare och anställda ökar när alla blir involverade i kvalitetsarbetet. En bra och tydlig intern kommunikation uppmuntras. Att vara inarbetad på ISO 9001 kan vara en tydlig fördel i framtida jobbsökande. Många företag och organisationer som arbetar i systemet ser fördelar med om personal och medarbetare har kunskap och erfarenheter av ISO 9001.
   4. Verksamheten riktar sitt fokus mot dess alla processer för att de ska struktureras och effektiviseras. ISO 9001 ska säkerställa integrationen av kvalitetsstyrningssystemets krav i alla verksamhetens affärsprocesser, vilket i många fall kan leda till en mer kostnadseffektiv verksamhet. En internrevision ska utföras minst en gång och alla avvikelser ska hanteras direkt och effektivt.
   5. Förbättringar inom verksamheten märks inom flera olika områden då systemet gör att man strukturerar upp tydliga och nåbara mål som följs upp hela tiden. Systemet tillåter och uppmuntrar en större flexibilitet och kreativitet vad gäller dokumentation. Se över vad som behöver dokumenteras, vad som måste behållas och vilka metoder för detta som är bäst lämpade.