Snabbguide till GLOBALG.A.P. certifiering och dess fördelar

GLOBALG.A.P. certifiering | SMAK

I denna artikel kommer vi gå igenom följande teman:

Genom harmoniseringen av globala jordbruksstandarder uppmuntrar GLOBALG.A.P. certifiering till hållbart jordbruk och minimering av användningen av jordbrukskemikalier till fördel för jordbrukare, återförsäljare och konsumenter. Det är erkänt som ett ledande gårdsförsäkringsprogram som översätter konsumentkrav till god jordbrukssed i över 120 länder och inkluderar kraven för att producera säker mat.

Med avsikt att uppfylla efterlevnadskrav och driva högre effektivitet i produktionen, förbättra affärsresultat och minska slöseri med viktiga resurser, så kan GLOBALG.A.P. certifiering omfatta:

 • Livsmedelssäkerhet och spårbarhet
 • Miljö (inklusive biologisk mångfald)
 • Arbetstagarnas hälsa, säkerhet och välfärd
 • Djurskydd
 • Integrerade skördehantering, integrerad skadedjursbekämpning,
 • Kvalitetsledningssystem, riskanalys och kritiska kontrollpunkter

GLOBALG.A.P. är en internationellt erkänd uppsättning gårdsstandarder dedikerade till Good Agricultural Practices (GAP). Genom certifiering visar producenter att de följer GLOBALG.A.P.-standarderna. För konsumenter och återförsäljare är GLOBALG.A.P.-certifikatet en försäkran om att livsmedel når accepterade nivåer av säkerhet och kvalitet och har producerats på ett hållbart sätt, med respekt för arbetarnas hälsa, säkerhet och välfärd, miljön och med hänsyn till djurskyddsfrågor. Utan en sådan försäkran kan jordbrukare nekas tillträde till marknader. 

Fördelar med GLOBALG.A.P certifiering

Det finns en rad fördelar med en GLOBALG.A.P. certifiering för jordbrukare. Genom en GLOBALG.A.P. certifiering kan producenter demonstrera sitt engagemang inom god jordbrukssed och dra nytta av följande fördelar: 

 • Tillför värde till jordbrukares produkter genom att följa en globalt erkänd standard.
 • Underlättar tillgången till nya lokala och globala kunder, marknader, leverantörer och återförsäljare.
 • Minskar exponering för risker för livsmedelssäkerhet och produktsäkerhet.
 • Förbättring av effektiviteten i jordbruksprocesser och förvaltning.
 • Uppmuntrar till miljömässigt hållbara jordbruksmetoder.
 • Ge tillgång till en säker online-certifieringsdatabas som kan användas för att kontrollera producenter och validera certifikat.

Fördelarna med en GLOBALG.A.P. certifiering är många, ta ditt certifikat idag. Kontakta SMAK Certifiering.